MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 : Taraflar 1.1. İşbu Mesafeli Sözleşme (Sözleşme) Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane 34433 İstanbul adresinde ikamet eden İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (“İKSV”) ile filmonline.iksv.org adresinde bulunan film içeriklerini (İçerik) izlemek üzere Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen ücreti ödemeyi kabul eden kişi (Kullanıcı) arasında akdedilmiştir.

1.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme metninin esaslı unsurları hakkında bilgilendirildiğini, Sözleşme metnini okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2 : Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde bilgisayar, mobil cihaz ve benzeri cihazlar kullanarak ulaşabildiği filmonline.iksv.org adresinde bulunan film içeriklerini, öncesinde üye olmak kaydıyla ve her bir İçerik başına belirli bir ücret ödeyerek, internet üzerinden izleme hakkı edinmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin mütemmim cüzüdür.

Madde 3 : Hizmetin Nitelikleri ve Kullanımı 3.1. İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu bedelin tahsili halinde kullanıcı, internet sitesinde bulunan bedelini ödemiş olduğu içeriği aşağıda belirtilen koşullar dahilinde izleyebilecektir.

3.1.a. Bedeli ödenmiş olan içerik, filmonline.iksv.org adresinde 21.00’da ve 1-18 Kasım 2020 tarihlerinde 20.00’de olmak üzere belirtilen yayına girmesinin ardından 5 gün içinde 30 saat süresince filmonline.iksv.org adresinde erişilebilir ve izlenilebilir olacaktır. Bedeli ödenmiş olan içerik, izlenmesi aktif edildikten itibaren 30 (otuz) saat içerisinde, gösterim süresini aşmayacak durumda izlenebilir şekilde internet sitesinde bulunacaktır. İçeriğin bu süreler dahilinde izlenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Belirtilen sürelerde izlemenin gerçekleştirilmemesi halinde İKSV tarafından herhangi bir para iadesi gerçekleştirilmeyecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3.2. Kullanıcı, mesafeli sözleşme konusu hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi ile ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla İKSV ile paylaştığı bilgilerin, filmonline.iksv.org adresine üye olurken okuyup onayladığı Aydınlatma Metni kapsamında işlendiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının her zaman bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabilme ve kayıtlı bilgilerin silinmesini talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ancak böyle bir bu durumda sunulmakta olan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve beyan eder.

3.3. İçeriğin hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve İKSV tarafından gerekli görülen durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

Madde 4 : Bedel ve Ödeme 4.1. Kullanıcı tarafından bedeli ödenmesi kaydıyla filmonline.iksv.org adresinde yer alan içerikler işbu sözleşme şartları dahilinde izlenebilir hale gelecektir.

4.2. İKSV tarafından sunulan hizmetin bedeli Eylül’de film başına 9,00TL / Ekim 2020’den sonra film başına 11TL / Ulusal toplu kombine paket için 69 TL, kısa film paketi için 29TL / Adana Kombine bilet paketi 59,00TL / Ayvalık kombine paketi 49,00TL / Ulusal Belgesel paketi 90,00TL / Uluslararası Yarışma paketi 100,00TL / 13 filmlik Kino 2020 paketi 100,00.- TL / 6 filmlik Kino 2020 paketi 50.-TL / Kasım 2020 paketi 90.-TL / Aralık kombine paketi 170.-TL / Ocak 2021 15’lik kombine paketi 130.-TL, 12’lik paket 100TL.-, 9’luk paket 75TL.-, 6 filmlik kombine paket 50.- TL / Şubat 2021 12’lik kombine paket 100TL.- 9’luk kombine 75TL - 6’lık kombine 50 TL.- olarak belirlenmiştir. Kombine paket fiyatları, filmlerin gösterimden kalkışlarıyla güncellenecektir.

4.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında kiraladığı içerik bedelinin ödemesini kredi kartı ile internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecektir.

4.4. Söz konusu hizmet, elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, kullanıma bağlı kısmi ücretlendirme veya iade uygulaması söz konusu değildir.

Madde 5 : Sözleşmeden Doğan Edimlerin İfası

5.1. Kullanıcı, ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi kabulü ile ödemenin tahsilatının gerçekleşmesinin akabinde bedeli ödenmiş olan İçerik’i filmonline.iksv.org adresinde belirtilen tarih aralığında ve belirlenen şartlar dahilinde izleme hak ve yetkisine sahip olmaktadır.

5.2. Kullanıcı, kaydolurken belirlediği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak hizmetten yararlanabilir.

5.3. Herhangi bir nedenle ücret tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut başka bir sebeple İKSV’ye ulaşmaz ise, İKSV hizmetin ifa edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Kullanıcıya sunulan hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, elektrik ve internet hizmetlerinde yaşanan kesintiler, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, terör eylemi, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, siber saldırılar, ulusal yas ve salgın hastalıklar ile BTK ve ilgili diğer yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararlar gibi sebeplerden kaynaklanan ve İKSV’nin doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince İKSV yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz.

Madde 6 : Cayma Hakkı

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan hizmetin niteliği itibarıyla kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 7 : Kişisel Veriler

Kullanıcının kişisel verileri, aydınlatma metninde de bahsi geçtiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatlar uyarınca İKSV tarafından işlenecektir. İKSV KVKK uyarınca kullanıcıların kişisel verilerini korumakla yükümlü olmakla birlikte kullanıcının kendi hatası sonucu kişisel verilerin ele geçirilmesi halinde İKSV’ye mali & hukuki sorumluluk yüklenemez.

Madde 8 : Diğer Hükümler

8.1. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin hukuka yahut ahlaka aykırı olması sebebiyle geçersiz sayılması halinde bu durum sözleşmenin tamamına etki etmeksizin sadece aykırılık oluşturan maddenin geçersiz olması sonucunu doğurur.

8.2. Yapılacak güncellemeler ve değişiklikler bakımından düzenli kontrol sağlanması kullanıcının sorumluluğunda olup bu kontrolün sağlanmamasından doğan dolaylı & doğrudan zararlardan İKSV sorumlu tutulamaz.

Madde 9. Şikayet ve İtirazlar

9.1. Kullanıcı bedelini ödediği içeriklerle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veya www.iksv.org adresi üzerinden iletilebilir. İletilmiş şikâyet başvuruları derhal kayıtlara alınacak olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede Kullanıcı’ya dönüş sağlanacaktır.

9.2. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Kullanıcının Mal veya Hizmeti bedelini ödediği ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Madde 10 : Yürürlük

10.1. İşbu Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, Kullanıcı’yı açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmesi ve sonrasında Kullanıcı’nın elektronik ortamda bulunan işbu Sözleşme’yi kabulü ile yürürlüğe girmektedir.

10.2. İşbu Sözleşme, Üye tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur.